Algemene Voorwaarden

Expressions Fotografie is een handelsnaam van Arjen Eeken Fotografie. Op de diensten en producten van Expressions Fotografie (hierna: Arjen Eeken Fotografie), en alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, zijn deze voorwaarden van toepassing. Afwijkende afspraken gelden uitsluitend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of digitaal zijn vastgelegd.

We zouden een foto eventueel op onze website kunnen plaatsen of kunnen gebruiken in onze brochure of voor andere reclame

1. In formele woorden: Als je een fotosessie doet, geef je toestemming aan Arjen Eeken Fotografie om alle of een selectie van de foto’s van deze en latere fotosessies te verveelvoudigen of openbaar te maken als voorbeelden van fotografisch werk, al dan niet met vermelding van je/jullie naam (bijvoorbeeld door publicatie in een brochure of advertentie, of op de website, in een nieuwsbrief of op de Facebookpagina van Arjen Eeken Fotografie, of bijvoorbeeld als inzending voor een fotowedstrijd). Als je dat niet wilt, kun je dat aan ons doorgeven tijdens de fotosessie of wanneer je in onze fotostudio je foto’s komt bekijken. Indien je bezwaren kenbaar maakt nadat publicatie heeft plaatsgevonden, zullen we de betreffende foto(‘s) verwijderen indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is (zoals foto’s op onze website; bij bijvoorbeeld een website van een derde zal dit niet altijd mogelijk zijn, en bij een gepubliceerde brochure is dit redelijkerwijs niet mogelijk).

Je mag afgedrukte foto’s niet scannen, kopiëren, e.d.

2. Als je extra foto’s wilt, kun je die bij ons bestellen of je kunt digitale foto’s bestellen, zodat je ze zoveel je wilt kunt laten afdrukken, e-mailen, etc.
In formele woorden: In afwijking van artikel 19 en 20 van de Auteurswet 1912 is het je niet toegestaan foto’s van Arjen Eeken Fotografie te reproduceren of publiceren zonder schriftelijke toestemming van Arjen Eeken Fotografie. Voor elke foto die door jou of een derde in jouw opdracht in strijd met deze bepaling is verveelvoudigd of geopenbaard, geldt een contractuele boete van € 450 per foto met een maximum van totaal € 1500.

Je moet je foto’s binnen een redelijke tijd na de fotosessie bekijken en bestellen

3.1 Na afloop van de fotosessie spreken we af wanneer je de foto’s zult bekijken en je bestelling zult plaatsen. Soms komt het er niet van om dat meteen af spreken of komt er iets tussen, waardoor je het bekijken en bestellen wilt uitstellen. Neem dan binnen 7 dagen contact met ons op om een nieuwe afspraak voor het bekijken en bestellen te maken. Mocht je een maand na de datum van de fotosessie nog geen foto’s hebben besteld en ook geen concrete datum hebben afgesproken waarop je je bestelling zult plaatsen, dan zullen we de foto’s uit ons systeem verwijderen om plaats te maken voor foto’s van nieuwe fotosessies. In dat geval vervallen eventuele foto’s die bij de fotosessie zijn inbegrepen.

3.2 Het is bovendien niet toegestaan een nieuwe fotosessie te doen, wanneer je de foto’s van een voorgaande fotosessie nog niet hebt bekeken en besteld.

Levertijd en ophalen van bestellingen

4.1 We streven ernaar je foto’s binnen circa 15 à 20 werkdagen gereed te hebben (in drukke perioden, of als we fotolijsten of foto’s op canvas, glas/acrylaat, hout, aluminium of Xpozer moeten bestellen of een album moeten ontwerpen, kan het langer duren). We zullen je een e-mail sturen zodra je foto’s gereed zijn, zodat we kunnen afspreken wanneer het je schikt om ze te komen ophalen.

4.2 Natuurlijk kun je nauwelijks wachten tot de foto’s gereed zijn, maar heel soms zijn er cliënten die hun bestelling niet komen ophalen. Als foto’s niet zijn opgehaald nadat er 2 maanden zijn verstreken sinds onze eerste e-mail dat de foto’s gereed zijn om te worden opgehaald, zullen we de foto’s helaas moeten vernietigen (en eindigen ze in de afvalcontainer). Natuurlijk zullen we eerst nog diverse herinneringen sturen voordat we dat doen. Overigens blijft het bedrag voor de foto’s natuurlijk gewoon verschuldigd.

De foto’s blijven ons eigendom totdat het bestelbedrag is voldaan

5. Alle door ons geleverde zaken blijven eigendom van Arjen Eeken Fotografie, tot op het moment dat je als koper volledig hebt voldaan aan al je betalingsverplichtingen uit hoofde van enige met ons gesloten overeenkomst. Dit is een eigendomsvoorbehoud en houdt in, dat je pas eigenaar van je foto’s bent, wanneer het totale bedrag dat je ons verschuldigd bent, is voldaan.

Spelregels voor gespreide betaling

6. Als service bieden we de mogelijkheid om je bestelling gespreid (in maandelijkse termijnen) te betalen. Hiervoor zenden we per e-mail elke maand een betaallink. Als 3 of meer maandelijkse betalingen open staan, dien je het totale nog openstaande bedrag (dus niet alleen de nog openstaande termijnen, maar het totale bedrag dat nog dient te worden voldaan) binnen 14 dagen over te maken. Mocht het bedrag binnen 14 dagen niet te zijn voldaan, zullen we een laatste kosteloze aanmaning sturen en geldt ook hetgeen hieronder staat bij “Extra kosten als je je rekening niet op tijd betaalt”.

Extra kosten als je je rekening niet op tijd betaalt

7. Wanneer je het verschuldigde bedrag niet op tijd betaalt, levert dan ons veel extra werk op. We zullen je eerst per e-mail herinneringen sturen, maar als je dan nog steeds niet het openstaande bedrag hebt betaald, zullen we een laatste kosteloze aanmaning sturen. Heb je vervolgens binnen 14 dagen nog niet het openstaande bedrag voldaan, dan zullen we de incasso uit handen geven aan een incassobureau en daarbij incassokosten in rekening brengen (het maximale bedrag conform de wet maximering incassokosten). Ook zullen we dan aanspraak maken op de wettelijke rente. Worden de verschuldigde bedragen dan nog niet voldaan, dan kunnen er nog extra kosten bijkomen (eventueel ook voor de gerechtsdeurwaarder en kosten voor een gerechtelijke procedure).

Beperking van aansprakelijkheid

8. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Arjen Eeken Fotografie, haar werknemers en hulppersonen voor enige vorm van schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, als gevolg van handelen of nalaten van Arjen Eeken Fotografie, haar werknemers en hulppersonen, is beperkt tot maximaal een restitutie van de bedragen die je als cliënt hebt betaald voor de dienst/opdracht of het product waar de schade betrekking op heeft.